ចងចាំខ្ញុំ
  ឡី ស្រួច

ទំព័ររបស់គាត់

    ព័ត៌មានរបស់គាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 6 តុលា 1993
ទីកន្លែងកំណើត៖ កំពង់ឆ្នាំង
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ ព្រះសីហនុ

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ leysrourch@gmail.com
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/Srourch
ចំណាប់អារម្មណ៍៖ ចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបន្ទាប់ពីការសិក្សានៅសាលា
 

អ្នកឧបត្ថម

អ្នកប្រើដែលទើបនឹងចុះឈ្មោះ

Vande

ភារ៉ូ

សុផា

ស្រួច

មិនា

វីរះ

ស្រីណុច

គីមហួរ

Sophanet

ប្រព័ន្ធបណ្ដាញចំនេះដឹង និងឯកសារខ្មែរ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាន់ទី៖ ៣.០០
រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ ២០១១- ២០១៧
© khmerdocs.com