សុបិនអាក្រក់ ចុងក្រោយ
ទំព័ររបស់គាត់
មេរៀនរបស់គាត់ គឺ៖ (22)