សឹត ណារិទ្ធ
ទំព័ររបស់គាត់
អំពីគាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 4 កុម្ភៈ 1984
ទីកន្លែងកំណើត៖ កំពត
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ កំពត

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ houvidjam@gmail.com
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/narithseth12
ចំណាប់អារម្មណ៍៖