ថន សារិ
ទំព័ររបស់គាត់
អំពីគាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 13 កកដា្ក 1994
ទីកន្លែងកំណើត៖ កំពង់ឆ្នាំង
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ ភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ thansare7@gmail.com
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/thansare
ចំណាប់អារម្មណ៍៖