អ៊ុង វ៉េងហួត
ទំព័ររបស់គាត់
អំពីគាត់

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

ភេទ៖ ប្រុស
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖ 20 សីហា 1995
ទីកន្លែងកំណើត៖ កណ្ដាល
ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ កណ្ដាល

ទំនាក់ទំនង៖

អ៊ីមែល៖ vengheuthung2@gmail.com
គេហៈទំព័រ៖ www.khmerdocs.com/ungvengheuth
ចំណាប់អារម្មណ៍៖