សូមក្រលេកមើលទៅចំនុចខាងក្រោម តើចំនុចណាមួយដែលអ្នកសង្ស័យថាត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក?

សូមពិនិត្យមើលទៅលើភាពចាំបាច់ នូវអ្វីដែលប្រព័ន្ធចង់បានដូចជា៖
>> គោត្តនាម(នាមត្រកូល)
>> នាម(ឈ្មោះរបស់អ្នក)
>> លេខទូរស័ព្ទ(និងមិនបង្ហាញឱ្យគេឃើញទេ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះរួច។ តែអាចបង្ហាញវិញបាន)
>> អស័យដ្ឋាននៃទំព័រ(បំពេញឈ្មោះរបស់អ្នក ឬរហស្ថនាម)
>> សារអេឡិចត្រូនិច(E-mail)
>> ពាក្យសម្ងាត់(Password)

តើអ្នកមានដែលធ្លាប់ចុះឈ្មោះពីមុនមកទេ?
បើអ្នកធ្លាប់បានចុះឈ្មោះពីមុន នោះពេលអ្នកចុះឈ្មោះវានឹងបង្ហារសារមួយថា សារអេឡិត្រូនិចនេះបានចូះឈ្មោះរួចម្ដងហើយ! ដូចនេះនេះអ្នកត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ សារអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នកដោយចុចលើនេះ

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ khmerdocs.com
©Copyright 2011