មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ការណែនាំខ្លួន (សែម សុខខែត) - Introduction.jpeg
ទំហំ៖ 1.44 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-06-22ប្រភេទជា៖ jpegមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ សិល្បៈ
ផ្សាយដោយ៖ សែម សុខខែត
ការពិពណនា៖ ខ្ញុំបាទនាមឈ្មោះ សែម សុខខែត ជាក់ច្បាស់ក្រឡែតឥតបន្លំ កំណើតកើតជារបស់ខ្ញុំ គឺកើតនៅភូមិនិងឃុំ កាហែង ។ ស្រុកសំរោងទងកំពង់ស្ពឺ បងប្អូនធ្លាប់ឮស្គាល់ជាក់ស្ដែង ប្រវត្តខ្ញុំពិតមិនមែនក្លែង រៀបរាប់តាក់តែងជាកំណាព្យ ។
ចែករំលែក   150 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ