មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  រូបវិទ្យា-ទី១២មេរៀន-សង្ខេប-និង-លំហាត់-គំរូ-សម្រាប់-ជា-ជំនួយ-សិស្ស-ថ្នាក់-ទី១២.pdf
ទំហំ៖ 1.92 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-29ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ រូបវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ តោះរៀនត្រៀមប្រឡង
ចែករំលែក   737 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ