មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  សៀវភៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃការណែនាំលើការថែទាំ និង ជួសជុលរថយន្ត.pdf
ទំហំ៖ 2.48 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-10-01ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​រថយន្ត
ផ្សាយដោយ៖ គង់ ផល្លី
ការពិពណនា៖ សៀវភៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃការណែនាំលើការថែទាំ និង ជួសជុលរថយន្ត
ចែករំលែក   1410 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ