មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ឌីយ៉ូតអនុភាព​ និង អ្នកបម្លែងACទៅDC ​ (Eng Ver.).pdf
ទំហំ៖ 286.48KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-25ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ មេរៀនទី៥របស់ឌីយ៉ូត
ចែករំលែក   158 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ