មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ឌីយ៉ូតហ្សត់គីschottky diode( Eng Ver. ).pdf
ទំហំ៖ 257.40KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-27ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​Electronics
ផ្សាយដោយ៖ ហ៊ឹន អ៊ាងហ្វុង
ការពិពណនា៖ មេរៀនទី១១របស់ឌីយ៉ូត(បញ្ចប់)
ចែករំលែក   176 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ